ลูกค้าองค์กรเอกชน: โรงงาน ครอมัลลอย (Chromalloy)

หน่วยงาน: โรงงาน ครอมัลลอย (Chromalloy)
งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานรากของศูนย์พยาบาลกลางของโรงงาน พื้นที่งาน 46 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 8 ต้น