ผลการทดสอบ Dynamic Load Test เสาเข็ม ไอ22 (ตอก Blow Count)

สามารถรับน้ำหนัก Ultimate Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) ได้ถึง 47 ตันต่อต้น
** Safety Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย) = 25 ตันต่อต้น