ผลการทดสอบ Dynamic Load Test เสาเข็ม ไอ26 (ตอก Blow Count)

สามารถรับน้ำหนัก Ultimate Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) ได้ถึง 71 ตันต่อต้น
** Safety Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย) = 35 ตันต่อต้น