ลูกค้าองค์กรราชการ: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT: Asian Institute of Technology)

หน่วยงาน: ซุ้มประตูใหม่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สำหรับเฉลิมพระเกียรติ และถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเปิดห้องสมุดนวัตกรรม AIT
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 4 ต้น