ลูกค้าองค์กรเอกชน: เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) Phase ที่ 1

หน่วยงาน: โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทเป็ด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานรากพื้นที่ก่อสร้างต่อเติม Silo น้ำมันประกอบอาหาร พื้นที่งาน 21 ตารางเมตร
 ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 6 ต้น