ลูกค้าองค์กรรัฐวิสาหกิจ: โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง สามเสน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง สามเสน
งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานราก งานปรับปรุงอาคารและส่วนต่อเติมสูง 6 ชั้น ของอาคารศัลยกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง พื้นที่งาน 150 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 4 ต้น และ ชนิดไอ ขนาด 26 เซ็นติเมตร (I-0.26×0.26): จำนวน 16 ต้น