ลูกค้าองค์กรเอกชน: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง Picaso Natural Laboratory (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

หน่วยงาน: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง Picaso Natural Laboratory (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานรากของพื้นโรงงานใหม่แทนเสาเข็มเดิม พื้นที่งาน 350 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 34 ต้น และ ชนิดไอ ขนาด 26 เซ็นติเมตร (I-0.26×0.26): จำนวน 20 ต้น

 

 

 

 

 

 

a