ลูกค้าองค์กรเอกชน (กำลังดำเนินการ): บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (ภายใต้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด)

หน่วยงาน: บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ (ในเครือ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด)
งานทำเสาเข็มศูนย์รักษาความปลอดภัย และลานอเนกประสงค์ ประจำอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พื้นที่งาน 40 ตารางเมตร
 ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 8 ต้น