ลูกค้าองค์กรเอกชน: เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) Phase ที่ 2

หน่วยงาน: โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทเป็ด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานราก ส่วนต่อเติมขยาย Loading Dock พื้นที่งาน 75 ตารางเมตร(แทนพื้นที่ Silo เดิม)
 ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 14 ต้น